Opdrachtgevers

Wanneer u te maken krijgt met een capaciteitsvraagstuk in uw organisatie en heeft u dringend behoefte aan professionele ondersteuning?

VG-Infra biedt hulp! De interim technische professionals en zelfstandigen binnen ons netwerk, zijn actief in de bekende civieltechnische en infrastructurele bedrijven. Door hun ruime ervaring weten ze waaraan de klant behoefte heeft. Bovendien zijn ze flexibel en snel inzetbaar.

UAV-gc

De UAV-gc biedt aanknopingspunten voor kwaliteitsborging.

De UAV-gc geeft de opdracht-gever de mogelijkheid werkzaamheden van de opdrachtnemer te toetsen. Het doel hiervan is dat de opdrachtgever inzicht krijgt in de wijze waarop de overeenkomst door de opdrachtnemer
wordt uitgevoerd. Hieraan liggen kwaliteitsplannen en deelkwaliteitsplannen ten grondslag. De opdrachtgever dient in de vraagspecificatie aan te geven wat hij precies wil gaan toetsen.

De opdrachtgever beperkt zich in het algemeen tot het toetsen van het proces van kwaliteitsborging van de opdrachtnemer, waarbij even-tueel resultaten van keuringen door de opdrachtnemer getoetst
kunnen worden. Daardoor wordt ook inzicht in de productkwaliteit verkregen.

De UAV-gc laat de verantwoordelijkheid voor ontwerpdocumenten bij de opdrachtnemer. De opdrachtgever dient in zijn vraagspecificatie aan te geven welke aspecten van het ontwerpproces
hij wil toetsen. De opdrachtgever toetst of de opdrachtnemer de verplichtingen ten aanzien van de kwaliteitsborging van de ontwerpwerkzaamheden uitvoert, zoals vastgelegd in het kwaliteitsplan en eventuele deelkwaliteitsplannen.

De UAV-gc biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om essentiële aspecten van de uitvoering door de opdrachtnemer ter acceptatie aan hem te laten voorleggen. Welke onderdelen dit zijn dient
echter wel door de opdrachtgever van te voren te worden aangegeven.

Foto opdrachtgever
UAVC